Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                 1     1                                 1 1 1               1                           1       1   1 00
01 6   1                                   1         1                   1       1                           1             01
02 19 2     1   1     1                   1   1                 1     1     1     1       1   1   1       1     1   1 2     02
03 12 1       1   1     1     1       1                     1                     1       1             1       1   1       03
04 11         1 1                                 1 1 1   1     1   1 1                         1     1                     04
05 10 1 2             1 1           1           1 1         1                                     1                         05
06 10                           1     1             1       1                     1                 1   1               1 2 06
07 12                         1 1 1 1                   2                             1 1             1   1     1       1   07
08 7   1       1       1     1                                               1           1                       1         08
09 9         1 1   1                                                   1   1           1     1       1             1       09
10 14           1                               1 1 1 1   1 1           1                           1     1 1 1 1       1   10
11 6                       1             1             1                   1     1                     1                   11
12 13       1             2                 1           1     1 2     1                       1 1           1 1             12
13 10     1                             1   1   1                             3         1           1               1       13
14 8       1                   1               1         1 1 1                                         1             1     14
15 9                     1   1 1                       1                 1               1               1 1         1     15
16 3 1                                                                         1               1                           16
17 8       1                                   1                 1   1                   1       1               1 1       17
18 13           1   1       1 1                         1       1   1         1             1       1 1         1 1         18
19 10           1       2                     1     1                         1       1           1           1       1     19
20 17 1     1   1   1 1 1               1                         1     1 1           1         1 1 1 1       1     1       20
21 14       1                   1             2   1 1         1   1 1                   1         1   1               1 1   21
22 12         1                       1   1   1         1 1                             1     1 1   1             1   1     22
23 12       1       1                               1         1   1     1         1       1       1 2             1         23
24 8       2             1                 1             1                     1   1                   1                   24
25 10 1   1         1 1           1                                 1       1           1     1               1             25
26 8               1               1               1           1 1                                     1             1   1 26
27 13               1         1   1                   1   1 1               2 1           1 1 1             1               27
28 12   1 1           1                   1 1 1       1                                   1     1   1 1   1                 28
29 14   1         1       2   1     1 1         1                 1 1               1             1 1         1             29
30 7             1 1           1       1             1                                                     1       1       30
31 9         1 1         1                   1     1               1 1 1                                               1   31
32 11 1     1                 1                       1               2         1   1 1       1           1                 32
33 12                 1   1           1                                     1             1     1 1 1     1   1     1     1 33
34 10 3     1                   2                                         1                       1           1           1 34
35 15       1 1       1       1       1               1 1                 1     1 1         1   1             1 1         1 35
36 15     1           1   1       1       1     1   1 2               1     1     1 1       1 1                             36
37 9         1         2       1   1                                 1     1                                     1       1 37
38 11               1                     1 1               1     1     1     1       1 1               1   1               38
39 8                       1   1       1 1     1       1     1                       1                                     39
40 10                                 1 2       1   1       1     2                               1     1                   40
41 8                               1             1               1   1               1                   1 1       1       41
42 9               1         1     1   1                       1                 1   1         1             1             42
43 6         1               1                             1                 1                       1       1             43
44 11                                   1       1     1 1 1   1   1   1                     1   1             1             44
45 7     1                                           1               1       1   1 1                   1                   45
46 10                   1                   3 1 1 1                                           1       1                 1   46
47 16   1   1           1       1   1     1                   2                   1   2 1     1             2         1     47
48 16                     1 1 1   1               1         1           2 1   1         1 1                 1   1 1   1     48
49 11       1     1 1     2   1       1                                                     1               1     1     1   49
50 12                             1     1   1     1               1       1   1               1   1     1 1           1     50
51 12 1           1 1   1                                         1       1 1   1           1         1 1                 1 51
52 15   1     1       1             1 1   1 1 1 1                 1       1                   1         1   1     1         52
53 11               1           1   1             2       1                           1   1   1   1                     1   53
54 15 1 1 1       1                 2 1                     1   2 1     1               1   1                 1             54
55 11   1 1                 1                   1                   1                     1       2                 1 1 1   55
56 11   1             1       1         1 1                                 1     2         1                         1   1 56
57 14 1       1   1 1       2         1     1               2 1       1       1                                 1           57
58 7                                     1                                     1             1                 1   2     1 58
59 12                     1                 1       1     1   1     1       1   1           1   1                   1   1   59
60 12                       1             2                             1 1   1         1   2       1                 2     60
61 7     1   1 1         1                                               1         1           1                           61
62 12 1         1 1                   1       1     1                                 1 1     1     2       1               62
63 21 1   1           2       1 1   1 1       2         1 1 1   1   1   1       1     1         1       1           1       63
64 8             2     2           1             1   1                 1                                                   64
65 9                                 1       1       1             1     1           1   1 1         1                     65
66 14   1       1 1                     1     1 1       1       1 1                 1           1       1   1           1   66
67 9             1   1           1                                 1           1   1                 1         1 1         67
68 11                   1         1   1       1         1     1                 1 1             1             1   1         68
69 11             1               1   1                   1           2         2 1             1         1                 69
70 8                     1                         2               1                     1     1     1         1           70
71 10                       1               1   1 1           2                         1         1       1             1   71
72 11   1 1       1   1     1                   1           1                       2     1                     1           72
73 12                       2   1 1               1     1     1             1           1           1   1         1         73
74 12           1           1     1       1 1 1               1 1             1               1                   1     1   74
75 11       1       1       1   1                       1   1                                     1   1 1               1 1 75
76 18       1 1 1 1 1       1           1         1       1             1       1   1       1             1     1   2 1     76
77 7     1         1         1   1                                       1   1                     1                       77
78 11         1           1       1 2               1 2                         1           1             1                 78
79 16   1 1           1       1   1       1       1 1 1 1       1   1   1           1                               1   1   79
80 16     1     1 1         1 1 1 1         1       1 1     1                             1                   1 1 1 1       80
81 13     1 1           1                 1       1             1     1   1         1 1     1             1               1 81
82 8                                   1                             1         1           1 1             1           1 1 82
83 7         1                 1                       1           1   1           1                             1         83
84 7                             1   1                                   1 2                                     1       1 84
85 6                   1                                                 1         1 1                         2           85
86 8                                 1       1                         1       1     2           1               1         86
87 7           1                       1 1               1                             1 1                 1               87
88 10   1 1                       1     1                 1 1       1                                     2             1   88
89 14     1 1     1   1   1 1             1   1           1   1 1     1                 1               1                   89
90 11         1     1               2           1             1     1     1   1                       1         1           90
91 14         2 1 1   1                                                         1   2   1   1         1   2       1         91
92 7     1               1       1     2                                                             1                   1 92
93 3   1                                   1                                                       1                       93
94 5                                                   1 1                 1                                           1 1 94
95 8         1         2                                                     1 1                   1 1 1                   95
96 11 1                                     1                   1 1 1   2   1     1     1                       1           96
97 11     1                     1       1         1 1           1           1     1 1     1                 1               97
98 8   1       1                               1         1                                   1 1             1       1     98
99 8 1 1                                         1       1         1     1                                 1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker