Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14                                       1 1 2   1       1   1   1 1   1     1         1             1 1                 00
01 18       1                 1 1   1     1 1 1             1   2 1                   1     1       1         1   2 1       01
02 13       1       1 1             1               1 1 1         1           1           1         1     1 1               02
03 10       2         1         1   1       1 1                 1                   1             1                         03
04 13                 1                                   2     1 1     1 1   1               1             1     1 1     1 04
05 15 1   1 1   1     1       1                         1   1         1         1   1 1 1                         1 1       05
06 15   1         1       1       1 1   1         1                   1           1           1 1 1         1         1   1 06
07 18 2   1 1           1   2 2                 1                 1       1                       2 1 1         1       1   07
08 20 2           1   1   1 1     1                 1   2               1           1   1   1       1   2       1     2     08
09 12         1 1                     1   1                                               1     2 2 1                 1   1 09
10 19 1 1   1         1     1       1         1       1 1   1 1       1     1   1   2 1             1       1               10
11 28 1 1             1 1 1   1   1   1 3         1 1         2   1     1   2           1   1     2   2   1   1       1     11
12 18               1   1       1       1   2                 2   2             1         1                 1     2 1     2 12
13 18             1                   1                           1 2       1 1 1 1 1       1 1   1         1   2 1       1 13
14 15           1 1         1 2     1       2     2                 2                           1     1       1             14
15 19         1   1 1         1 1           1     1     1           1   1   1 1 1               1     1 1 2               1 15
16 12           1 1                           1     1         1         1                 1         1   1 1     1     1     16
17 17   1   1   1                   1     2     2   1   1       1                   1 1                   1     1       2   17
18 18           1 1     1     1                 1     1   1   1 1         1             1   2 2       1           2         18
19 16                     1           2     1 1   1 1 1     1   1       1                         1         2       1   1   19
20 21     1 1       1       1 1           1   1 3             2             2 2         1 1         1 1           1         20
21 16 1           2   1         1       1       1 1                     1   1   1       1     1   1 1               1       21
22 14     1                 1 1               1     1         1 1         1   1           1   1       1                   2 22
23 13                     1 2     1       1             1       1             1       1             1     1 1         1     23
24 11   1       1               1         1                                                       1   1 1       2   2       24
25 15       1   1         1           1         1             1       1 1 1   1 1   1       1           1             1     25
26 7         1                 1                 1         1                     1                               2         26
27 20     1     1   1   1 1 1   1           1     1         1         1           1     1   1 1   1     1   1 1 1           27
28 14     1   1       1 1 1                 1                         1   1 2   1   1     1           1                     28
29 16   1   1       1 1     1                                           1       2     1           1 1     1 1 1 1 1         29
30 20   1 1         1   1       1         1       1   1           1   1             1       1   1 1 1 2   1 1         1     30
31 11   1     1           1     1         1     1                                     2 1             1         1           31
32 12   2 1           1                     1           1           1                 1   1             1   1 1             32
33 14         1   1 1         1                 1       1         1       1         1     1     1     1               1 1   33
34 14     1       1             1 1             1       1 1                     1         1 1           1       1   1   1   34
35 12       1 1           1       1     1           1 1 1       1                   1                         1   1         35
36 13           1         1         1   1   1 1       1           1               1                         1 2 1           36
37 19                 1     1                 1   1       1   1   1   1     1     1 1   1   1   2       1       1   1     1 37
38 26   2                   1   1     1 1 2       1   1 1       1 1   1   1   1 1   1 2 2     1         1 1         1       38
39 16                         2     1 1 1         1 1       2   1                       1 1     1 1                 1   1   39
40 13           1                           1 1           1         1 1     2         1     1       1     1               1 40
41 16             1     1     1   1       1 1 1   1       1       1 1   1   1         1                 1               1   41
42 17                   2     2       1 1     1       1   1 1             2               1 1 1       1               1     42
43 15   1         1         1     1 1                                   1         1   2 1 1     1     1       1     1       43
44 25 1     1   3 1 1   1 1     1   1       1       1 2   2       2 1         2   1             1                     1     44
45 24 1       1     1           1 1 1 1 1 1   1     1   1 3       1     1             1     1                   2 1     1 1 45
46 16                     1                 1 1       2         1   1 1       1   1         1     1   1 1       1         1 46
47 20         1     1   1           2 2     1     1   2   1   1               1           1 1   2                     1 1   47
48 22     1         1             1                 1 2   2 1           1   1           3             1 1     2     1   2 1 48
49 15 1                             1                 1   1 3 2 1     1                 1       1       1     1             49
50 9     2               1     1                             1     1     1     1                                 1         50
51 12       1           1 1         1 1                     1         1       1         1                 1 1             1 51
52 9                             1 1                     1 1           1   1   2 1                                         52
53 9         1         2             1       1       1                                             2                   1   53
54 10     1           1               1                   1                       1   2       1     1     1                 54
55 16                   2       1       2     1     1           1 1   1 1                   1               2       1 1     55
56 17 1                     1 2         1 1 1                 1 1   1 1   1 1         1   1               1       1         56
57 16       2 1         1     1             1 1 1               1           1               1       1       1   2     1     57
58 13       1       1 1   1           1 1         1                     1       1 1       1     1               1           58
59 11       1 1       1             1                     1           1   1             1           1               1 1     59
60 18         1     1   2               1           1   1       1 1           1   1   1     2         1 1       1   1       60
61 12           1     1   1     1         2                 1                       1       1           1       1       1   61
62 16 2       1   1 1 1   1 1     1       1             1             1       1           1           1                 1   62
63 24   1     1     1 1 1   1   1 1   1 1 1     1   2       1     1     1     1   1 1     2       1           1             63
64 24         1         1     1           1 1                 1 1 1 1 1 1       1 1   1   1 1     1     1 1   1       2   2 64
65 12 1     1       1               2                 1 1     1   1       1 1                             1                 65
66 13 1         1 2                     1         1       1 1   1             1     1   1     1                             66
67 23   2 1 1     1         1     1 1         1       1   1     1         1 1       1         1 1       1   1       1 1 1 1 67
68 19   2                 1     1         1                               1 1           1   1     1 1 2 2   1   1   1   1   68
69 8 1       1           1                         1   1 1           1                         1                           69
70 13       2       2       1         1 1             1       1                                   1             1     1   1 70
71 20 1         1 3 2             1 1             1                 1             1       1 1 1 1       1         1 1     1 71
72 9     2           1                                       1     1         1       1 2                                   72
73 13       1 1 1 2     1         1   1                             1 1                       1           1   1             73
74 12                             1 1     1 1               1         1             1 1                   1   1   1 1       74
75 18     1     1               1 1     1       1 1 2   1           2     1       1 1         1               1   1         75
76 18 1 2 2   1       1   1                                   1 1     1 1     1   1     1               1     1           1 76
77 19 1       1                 1 1   1 1       1                 1     2     2   1 1         1           1     1     1   1 77
78 15   2                       1   1     1 1               2             1                   1 1 2         1     1         78
79 11     1             1       1           1   1     1 1   1                 1               1                         1   79
80 15   1       1     1               1 1 1       1           1         1 1     2         1                         1   1   80
81 11                     1 1 1                               1             1     1 1                 2     1             1 81
82 17 2                                         1 2               1   1   1     1 1         1 1 2   1                   1 1 82
83 21               1 3           1 2         1     1     1   1 1               1 1 1 1       2             2             1 83
84 26         1 1 1 1       1 1 1     1   3 1   1 1     1   2   1                       1 1     1         1   1       1 1 1 84
85 13     1   1 1         1 1         1           1 1   1 1                                       1     1               1   85
86 23 1       2             2 1         1     2 1     1         1         1       1 1         2 1   1       1 1   2         86
87 19       1         1 1     1 1 1     1                           3 1 1         1               1       1   1   1     2   87
88 20   2 1     1   2   1       1                 2       1         1     1     1             2 1   1     2                 88
89 17   1       1 1   1             1                     1       2         3 1 1       1       1             1   1         89
90 15             1       1                           1     2         1                   1 1   1 1       2         1 1 1   90
91 14     1     1   1         1             1 2         2                           2         1                     1   1   91
92 19 1 1 1           1       1   2   1         1   1         1   1 1             1   2                 1           1 1     92
93 11                     1 1                 1 1                       2 2 1             1                     1           93
94 15     1 1             1 1     1   1 1   1 1 1       1               1             1             1 1                     94
95 15 1         1                 1   1                 1     1     1   1       1 1 1               1     1 1   1           95
96 19       1     1                   1         1 1 2   1           1     1             1           1 1     1 1     1 2   1 96
97 18     1   3             1     2     1           1 1               1       1 1         1         1   1         1     1   97
98 12       1   1         1     1         1   1                               1   1         1                 3             98
99 19 2   1         1   1                       1   1 1         1   1     1 1   1                 1 1 1           1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker