Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12 1                   1     1                     1                 1     1         1 1     1               1 1   1     00
01 18       1   1     1     1       1     1                               1                               2 1 1   1 2 1 2 1 01
02 19 1           1                 1           1 1   2 1   1                 1       1           1   1   1     1   1 2 1   02
03 28 1         2                   1   2   2 1 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1 03
04 17             1           2 1                     1           1         1 1     1           2   1     1 1     2 1       04
05 15     2         1         1         2   1   1                       2               1       1     1         2           05
06 14     1       1       1                   1             1   2   1 1 1       2         1             1                   06
07 16   3 1             1         1                 1 1       1                   1             1   1       1         1 2   07
08 24                 1     1         1       2 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2         08
09 18 1 1               1 1           1 1       1     1     1 1       2   1 1                     1 2               1       09
10 13 1             1                 1           2       1         1         1     1       1           1   1     1         10
11 17         2   1   1               1         1   1         1       1     2 2             1 1     1                   1   11
12 9       1 1           1                                                                   1         2                 3 12
13 16     1 1   1       1 1 1   1             1         1 1                             1       1     1 1           1   1   13
14 18           2                     2         1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1       14
15 19     1   1     1             2   1     2       1   1         1 2     1       1 1 1             1                   1   15
16 13             1   1 1                 1       2 1               1           1   1   1                 1       1         16
17 17     1 1 2             1 1           1       1       1 1   1   1             2             1                 1     1   17
18 20       1 1 1 1         1     1     1       1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1               2   18
19 15     1         1 1 1   1   1     1     1 1   1 1       1       1                               1 1                     19
20 19   1 1 1   1                     2   1     1 1       1             1       2 2                   1       2           1 20
21 21                             1     2     1   1       1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 3     21
22 20   1     1       1 1                 1 1     1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1       22
23 9         1                                   1   1                         1 1   1     1 1                           1 23
24 20                   4       1   2 1           1     2     1 1       2       1   1                   1       2           24
25 13   1   1           1                   1   1 1           1             1 1   1         1                   1   1       25
26 24         1           1     1               1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1           26
27 20       1     1     1 1 1 2   1   1         1       1 3 1   2                 1       1                 1               27
28 19     1       1   3         1 1       2         2         1                   1     2             1       1 1     1     28
29 18     1         1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 1   2         1   1             1                                   29
30 18               2         2     1         1 1 1     1               1     1           1               2 1         1   2 30
31 19 1 1                   1 1       1                 1 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   1     31
32 16       1       1               1     1   1         1     1 1       1   1     2                     2   1   1           32
33 17           1             1             1       1 1           1 1         1 2       1 1 1         1             1   1 1 33
34 10 1     1                 1     1                 1                                   1     1             1         2   34
35 17   2   1 1                 1 2 1       2   1             1             1   1             2     1                       35
36 10                             1       1                 3             1 1 1                         1                 1 36
37 11             1                           1       1 1                     1           1 1   1                     1 1 1 37
38 19 1         2     1     1   1   2       1 1           1           1   1         1 1                   1         2 1     38
39 10           1                     1                   1 1     1       2       1         2                               39
40 21             2       1         1     2                     1         1 3 1       1           1 1           1 1 1   2 1 40
41 15   1           1 1     1                   1 2           1   1   1   1                       1               1 1     1 41
42 14   1   2     1                   1           1             1     1       1     1   1             1   1         1       42
43 20 2 2         1   1       1   1 1           1         1         2   1     1 1       1 1                 1     1         43
44 7     1                   1     1               1                             1                         1   1           44
45 18         1   2       2                     2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       1               1 45
46 9   1       1       1       2                     1           1                                         1 1             46
47 20 1 1   1         1         1   1         1       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     1         3       47
48 17       2   1                   1           1   1               1   1           1   2       2 3     1                   48
49 26       2 1 1   1 1                 1   1       1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           2 1   49
50 13 1       1 1                 2                 1   1           1   1             1       1 1                 1         50
51 13       1       1         1                       1 1       1 1 1   1     1       1       1   1                         51
52 14 1           1             1           1 2           1   1   1 1       1             1   1       1                     52
53 16     1         1         1   1       1           1   1   1   1                 1           1 1   1 1           1     1 53
54 20       2 1         1 2 1     1           1   1   1     1     1             1         1   1 1         1     1     1     54
55 16                   1   1   2 1     1     1         1 1   1       1                     1 1     1   1     1             55
56 10         1 1                     1     1             1 1   1                   1                 1 1                   56
57 11                 1     1           1                             1     1         1     1           1     1   1   1     57
58 7   1           1     1     1                                   1                   1                     1             58
59 14         1           2 1     1       1                           1     1   2             1   1       1 1               59
60 15     2         1 1 1   1 1       1 1   1     1           1                     1   1 1                                 60
61 11     1           1                       1 1                                   1 1   1   1 1               1 1         61
62 14     1   1 1     1               1 1 1                   1   1                       2                       1   1   1 62
63 16                   1       1 1           2                 1     2   1         2 1                       1 1   1     1 63
64 12 1     1                           1   1     1                             1 1   1                   1 1   1 1         64
65 15   1 1               2     1 1           1 1     1                                   1 1               1 1 1       1   65
66 24 1   2 1       1 1           1 2 1                 1       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1       66
67 17   1           1 1       1 1             1     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1                     67
68 18         1 1     1     1 1   1               1       1   2     1 1           2         1               2             1 68
69 14 1           1           1 1       1                         1         1 1     1     1           3       1             69
70 14   1 1   1             1                                     1       1 2 1   1 1             1 1           1           70
71 22   1 1 1               2 1 1       1   1   1 1       1       1   2     1         1   1                 2   1   1       71
72 12     1       1               2 1 1                                                   1   1             3           1   72
73 8                 1                           1         1                     1 1                 1 1 1                 73
74 15     1 1     2     2               1   1       1 1                     1         1         1 1                       1 74
75 19 1         1   1 1             1   1 1 1       1 1           1   1   1           1     1       2   1     1             75
76 17 1 1           1 1   1   1 1     1             2       1         1             1       1 1     1                     1 76
77 9               1                   1       1             1           1             1 1 1                           1   77
78 18           1 1 2               1   1 1       1           1         2   1   1 1             1             1         2   78
79 22     1   1     2     2     1 1     1     1         1   1         1       1       1           1       1   1 2     2     79
80 17                   2 1 1   1         2   1     1     1 1                           1     1 1       1             1   1 80
81 18   1               1               1 1 1                 1   1 1             1   2     2         1 1     3             81
82 13     1                 1     1   1         1   1 1   1         2           1     1             1                       82
83 10                   1                                 1       1   1   1                       2 1         1       1     83
84 12         1           1     1   1           1     1       1 1 1       2 1                                               84
85 22 1       1 1       1           1 1 1   2           2               1       1   1   2   1         1   2 1     1         85
86 29   2     1 1 1   1 1 1   2   1       2             1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1     86
87 19 1 1     1 2         1 1         1   1   1         1 1                                 1 1     1   1 1       1 1       87
88 19 2     1           1     1           1                 1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1     1 88
89 18 2       1 1 1 1                           1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     1                 89
90 19 2     1 1   1 1     1 1             1 1                   1                   1       1       1   1     1       2   1 90
91 8                                     1   1       1           1 1                         1                       1 1   91
92 9             1                             1     1   1   1   1         1     1                             1           92
93 16     1           1     2 1                                   1     2 1         1         1     1   1   1         1 1   93
94 12               1                 1     1 1   2     1     1                           1     1           1           1   94
95 19           1 1       1 1         1   1         2 1   1       1 1                 1           1   1       1 1 1     1   95
96 15   1         1     1           1 1     1       2                                   1     1   1     1 2         1       96
97 12 1                             1   2                         1       1             1       2       1         1       1 97
98 11                         1 1                 1                       1       1 1     1           1         1 1       1 98
99 14               1     1 1       1   1 1                 1   1       1           1 1                     1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker