Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8         1     1             1                     1                         1               2       1                 00
01 12   1 1                 1                   1   2           1     1       1     1             1                 1       01
02 11 1 1                           2             1     1               1   1                 1     1         1             02
03 9     2               1                 2                         1         1 1         1                               03
04 8       2                         1                                                   1                 1   1   2       04
05 14 1           1     2       1             1       1     2     1         1     1                     1             1     05
06 12       1                           1             1 1   1                   1         1 1 1 1           1     1         06
07 7                                     1 1               1             1                 1       1               1       07
08 8           1           1       1                     1                                     1     1       1           1 08
09 9                   1                                     1 1   1       1           1 1       1     1                   09
10 6                           1           1             1     1                             1           1                 10
11 9     1     1     1                     1         1           1         1           1                         1         11
12 9       1                 1                     2           1                 1       1                           1 1   12
13 7                 1   1   1                           1               1         1                         1             13
14 13   1 1                           2         1 1           2     1     1         1   1                             1     14
15 14     1   1 1                             1   1             1       2           1 1       1     1   1 1                 15
16 10       1 1       1   1     1         1 1   1                   1       1                                               16
17 18     1   1   1   1   2   1     1           1 1           1                     1   1               1 1       1 1     1 17
18 10   2         1 1   1   1   1                             1                           1 1                               18
19 12 1             1     1                                 1     1 1   1       1     1 1             1         1           19
20 9 1           1                           2                     1 1 1               1                                 1 20
21 13     1                       1   1             2   1               1               1             1     1 1   1     1   21
22 7               1                   1 1                                 1                 1         2                   22
23 8                 1           1                       1         1     1         1                     1     1           23
24 9     1                             1       1   1         1                       1           1         1       1       24
25 13                       2             1 1     1       1 1                       1       2           1 1 1               25
26 6       1                           1 1               1 1                                                             1 26
27 18       1 1 1     1 1               1 1         1 1   1         1               1                           1 1   1 2 1 27
28 11     1                 1 2     1           1             1               1   2         1                               28
29 7         1   1             1             1                       1                                       1   1         29
30 7                                           1         1         1       1     1 1           1                           30
31 15         1       1   1       1             1                     1   1       1             1 1   2   1             2   31
32 16                   2     1 1 1       1   1                         1                   1       1 1     1   1 1     1 1 32
33 11   1                           2         1       1 1       1                           1 1     1             1         33
34 9       1                   1   1   1           1 1   1                                                     1       1   34
35 5             1                         1                                   1       1           1                       35
36 12                   1         1   1   1       1     1               1           1 1               2               1     36
37 8           1 2               1                                                                     1     1 1     1     37
38 14 1     1       1 1 1               1   1               1     1 1 1                   1         1                     1 38
39 13                 1 1     1 1                                             1 1         1           1 2     1 1       1   39
40 11     1                       1       1         1         1 1 1     1                 1     1                         1 40
41 7                   1 1                           1                                                 1 2         1       41
42 9   1         1           1                   1                   1               1       1             1     1         42
43 12           2   1 1     1       1 1                   1                   1           1 1   1                           43
44 12       1         1               1         1                 1     1       1     1     1       1       1 1             44
45 8                 1       1                     1                                     2       1   1 1                   45
46 9     1 1               1 2     1                                             1           1           1                 46
47 8           1                       1     1   1                   1                             1     1             1   47
48 17     1   1   1       1 1         1 1           1         1           1   1 1               2             1 1         1 48
49 11               1       1                     1     1         1   1 1 2 1       1                                       49
50 15                             1 1         1                       1 2 1 1 1         1     1               2   1 1       50
51 5           1               1                             1             1                           1                   51
52 9               1     1         1               1 1   1                 1                   1                       1   52
53 9 1                 1 1                     1                           1                       1       1   1   1       53
54 11 1       1           1   1                 1 1           1 1             1       1         1                           54
55 7     1   1 1                   1                                         1           1     1                           55
56 7   1     1                           1             1         1                                             1         1 56
57 7     1           1             1         1   1                                                     1 1                 57
58 18   2                   1     1   1   1   1 1   1 1 1       1 1                     1         1               2 1       58
59 12                             2 1     1 1   1   1                                 1     1         1   1           1     59
60 4       1   1                                                           1                               1               60
61 8         1     1                     1     1               1               1                             1 1           61
62 10       1                       1 1   1 1           1   1   1                                     1                   1 62
63 12       1           1   1     1     1               1           1           2 1                         1 1             63
64 13   1     1           1           1   1     1                         1 1                     1   1     1   1     1     64
65 11                                   1     2       1     2                 1         2                         1     1   65
66 12 2 1     1     1             1                                   1           1       2 1   1                           66
67 13 1     1         2                                 2             1   1             2         1                 2       67
68 10           1         1           1     1               1 1         1               1         2                         68
69 17   1   1   1         1             1 1       1         1   1             1     2               1   1 1   1     1       69
70 8           1           1 1                         1                       1     1           1                   1     70
71 14           1 2         1   1     1     1 1   1   2     1             1                                       1         71
72 9       1     1                     1         1   1     1       1         1                                         1   72
73 9 1                           1             1       1                 1   1       2                               1     73
74 12     1     1 1 3 1                                                 1 1 1                 1         1                   74
75 9             1       1     1   1                               1           1             1               1   1         75
76 17       1 1     1       1     1     1           1       1 1     1         1         1                   1 1       2   1 76
77 14 1       1       2 1         1     1             1           1             1                     1             1 2     77
78 10 1           1                                 1                   1         2       1     1                       1 1 78
79 15   1                       1           1             3     1           1     2 1 2               1   1                 79
80 10                                         1   1               2         1     1   1 1             1         1           80
81 16   1     1                 1                         1 1 1     1     1                 1 1 1     1         1   1 1 1   81
82 19                         1 1   1       1           2   1 2   1 1 1                       1 1   1   2       1   1       82
83 7 1                       1                       1                   1               1   1           1                 83
84 12   1       1   1                   1         1       1     1     1             1             1       1 1               84
85 12                           1                       1       1 1       1           1     1 1   1             1   1     1 85
86 16 2       1         1                             1   1           1                 1 1     1 1 1     1 2 1             86
87 7                                         1                       1       3               1                     1       87
88 13                   1   1   1                                     1 1         1       1   2     1             1     1 1 88
89 12             1           1       1         1               1 2                   1               1           1   1 1   89
90 4                             1   1   1                                           1                                     90
91 9 1                               1                                         1   1           1   1                 1   2 91
92 7               1     1   1                                             1         1     1                         1     92
93 6                       1               1             1                   1                     2                       93
94 11 1 1       1 1             2       1                     1   1                                 1             1         94
95 12   1 1         1                         1   2   1         1   1     1     1               1                           95
96 14                     1 1         1     1 1     1           1       1     1     2       1                 1 1           96
97 7     1             1     1                 1     1           1                                         1               97
98 8               1   1             1 1                                       1           1     1         1               98
99 12                                     1 1                 1     2 1         2 1               1                     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker