Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6           1                   1                 1                         1                   2                       00
01 10     1     1     1   1     1         1 1                             1 1                 1                             01
02 8 1                         1                 1               2 1                   1         1                         02
03 12 1         1       1                     2           1     1                                           1       1 1   2 03
04 12 1 1     1                             1       1       1   1               1   1             2     1                   04
05 8                   1       1           1     1                   1 1   1                                             1 05
06 6               1     1 1 1                   1         1                                                               06
07 7                               1 1     1                 1                 1           1                 1             07
08 4                                               1       1     1                 1                                       08
09 14         2       1     1     1         2   1                   1 1           1                                     2 1 09
10 9                   1 1               1         1 1                   1   1       1                             1       10
11 7                       1             1                           1                   1                       1 1     1 11
12 13     1               1           1               1     1 1         2         1     1             1         1       1   12
13 7           1   1     1                 1                 1         1     1                                             13
14 18   1             1       1   1   1                     2             2 2 1   1       1       1 1     1   1             14
15 15   1                     2               1   1     1     1   1 1 1   1                 1                       1 1   1 15
16 9             1               1                         2   1 1         1   1               1                           16
17 9               1       1               1             1           1 1           2                       1               17
18 6         1                             1   1                               1   1     1                                 18
19 9           1                       1     1     1         1 1     1                     1               1               19
20 11       1   1                 1               1 1               1           1             1               1     1 1     20
21 10             1         1                     2     1 1   1             1                           1           1       21
22 11             2   2                                           1     1     1               1 1                   1     1 22
23 9   1     1                             1   1                   1                           1     2       1             23
24 14   1                     1     1       1       1       1   1           1           1 1 1         1       1         1   24
25 7                   1                                           1   1 1       1         1                 1             25
26 11         1                 1 1 1   2       1     1                                     1               1     1         26
27 13         1                                                   1     1 1   1       1         1 2   1   1         1   1   27
28 13           1             1 1 1 1           1         1               1               1                 1     2       1 28
29 9           1       1     1 1                 1                                       1                     1 1     1   29
30 16       1                   1 1       1           1 1           1   1 1       1 1             1     2     1     1       30
31 10       1   1 1     2 1                                                           1 1   1                             1 31
32 10       1   2                 1                             1     1     1       1   1       1                           32
33 9 1   1           1         1               1   1                                                   1       1     1     33
34 12 1         1 1 1 1       1               1                     1                     1   1 1 1                         34
35 14       1                     2                       1                 1           1     1 1       1 2   1 1   1       35
36 6                                     1       1                   1           2                                       1 36
37 15           1     1     1                   1     2                 1   1   1   1           1   1             2       1 37
38 7                                                     1 1             1       1           1     1                 1     38
39 6     1                         1                         1               1                   1                   1     39
40 7               1               1           1                                         1         2               1       40
41 14   1         1   1 1             1 1     1                   1         1 2 1     1                         1           41
42 13   1         1     1       1 1       1           1 1           1 1     1   1                                       1   42
43 13 1       1       1   2 1 1                               1                       1     1     1             1 1         43
44 13   1   1         1           1                                 1   1   2             1     1     1       1         1   44
45 11   1 1   1                     1         1   1             1                     1               1               2     45
46 8     2                                                                               2 1     1   1   1                 46
47 14 1           1             1         1     1             1 1     1           1           1       1     1 1 1           47
48 9                       1       1 1                       2                           1   1   1                     1   48
49 12               1               1 1         1     1   1     1                     1       1 1         1         1       49
50 8           1   2                                       1   1   1                     1                               1 50
51 7 2           1                 1           1                                                   1           1           51
52 8     1   1                               1         1     1                                             2             1 52
53 14                   1 1               1 1         1 1 1 1                   1           1     1   1   1 1               53
54 11 1   1                       1                         1   1       1           1         1         1           2       54
55 9       1               1             1         1   1           1   1                                 1       1         55
56 13   1 1                                     1                 1   1           1   1 1     1   1       1       1       1 56
57 14                       1       1                       1   1     1         1 1             1     2 1     1 1       1   57
58 13               1                 1 1 1                           1 1 1         1           1 1     1   1           1   58
59 6                         1       1 1                       1                         1                         1       59
60 15 1     1           1               1     2 1 1 1     1       1   1     1         1                         1           60
61 6 1   1                         1                                         1               1         1                   61
62 13   1   1                 1         1 1   1     1             1 1     1             1                           1     1 62
63 9                 1 2     1                                                 1           1 1                       1   1 63
64 16 1     2 1         1             1     1 1     1 1 1             1             1               1             1   1     64
65 19   1           3     3             1           1                   1           1 1 1       1         1 1   1       2   65
66 6                           1     1   1                                               1           1                   1 66
67 15     1   1                             1           1                       1     1 1   1   1   1   1 1 1         2     67
68 12   1   1                   1 1     1 1                             1 1   1         1               1           1       68
69 7           1             1                       1       1                     1         1   1                         69
70 16 1           1   1                   1     1             1 1   1         3 1           1               1 1           1 70
71 11                   1 1       1               1         1     1                   1             1     1       1     1   71
72 8     1 1                                       1           1               1                   1   1       1           72
73 13               1     1     1       1 1   1               1                   3         1 1                       1     73
74 5         1       1                                                     1         1                   1                 74
75 9 1           1         1       1                           1                         1 1 1       1                     75
76 15     1 1                         1         1     1         1   1             1                 1 1 1 2 1           1   76
77 12             1 1     1 1   1     1           1       1       1                   1             1             1         77
78 7                                                   1             2         1 1                 1           1           78
79 14   1   1         1               1 1     1 1                 1       1           1         1             1       2     79
80 8       1                   1                 1 1     1         1     1             1                                   80
81 2   1                                             1                                                                     81
82 12 1           1     1     1   1       1 1       1             1         1 1         1                                   82
83 16   1     1 1                   1             1     1 1 1                 1 1   1     1 1         1 1     1             83
84 10         1           1         1                           1         1           1 1     1   1     1                   84
85 10     1   1             2             1                 1                 1     1                       1     1         85
86 15 1           2                 1 1 1 1       1     1   1       1   1     1 1                                   1       86
87 14         1               1   1                       3   1   1       1         1     1     1         1   1             87
88 14 1         1 1       1             2               1     2     1       1       1                       1 1             88
89 14     1         1 1     1         1 1         1 1 1                                 1           1 1 1       1           89
90 10       1         1   1             2         1                       1           1       1       1                     90
91 15                           1     1       1 1   1   1               1           1   1       1   1   1 1   1         1   91
92 10   1           2                 2     1           1 1                             1         1                         92
93 15   1           1       1 1     1           1       1                         1   1             1     1     2 2         93
94 9     1     1       1   1 1               1       1 1                                                             1     94
95 6                           1           1         1           1                         1               1               95
96 10     1   1         1   1 1               1         1 1                                                       1     1   96
97 5                                         1       1           1           1                             1               97
98 11       1         1         1 1                       1                             1                       2     2 1   98
99 9             1                         1       1                 1           1         1   1             1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker