Kết quả xổ Số Miền Nam

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1     1 1     1                   1   1         2   1                             1           1             1 00
01 9       1               1                                     1             1   1       1         1     1   1           01
02 11 1 1   1       1                                         1         1       1     1   1     1                 1         02
03 12         1       1 1           1     1     1                     1     1   1         1 1                     1         03
04 13     1             2           1         1                 1         1 1               2   1       1     1             04
05 7                                 1 1                       1   1                           1               1   1       05
06 9                                   1 1       1                             1 1               2           2             06
07 12 1       1   1 1           1     1   1             1 1                   1                 2                           07
08 7               1             1                             1                     1         1   1       1               08
09 11 1       1                           1       1 2   1       1             1           1                             1   09
10 9           1         2                   1           1                         1   1           1   1                   10
11 13   1 1 1                                           1 1     1     1 1       1 1                   1 2                   11
12 5                 1                                                                             1   1   1     1         12
13 12     1         1       1 1   1               1     1   1                       1           1         1   1             13
14 9           1                     1       1                           1 1       1           1     1               1     14
15 8                           1   1 1                           1           1                     2 1                     15
16 10 1     1 1                       1                   1         1   1   1                 1           1                 16
17 13   2   1                             1   1 3           1             1 1                                     1       1 17
18 9 1                 1 1                     1   1             1                                       1   1         1   18
19 11     1 1   1               1   1         1         1   1 1       1                                         1           19
20 7             1                         1     1                     1       1   1                 1                     20
21 8       1     1                                   1       1                         1 1                   1       1     21
22 8 1                     1         1                             1 1   1                         1                 1     22
23 10             2         1     1             1           1                     1       1       1                       1 23
24 7           1                                           1                   1       1                         1 1 1     24
25 5                             1                 1         2                   1                                         25
26 14         1           1     1                   1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1 26
27 9           1                         1         1                       1           1                       2 1 1       27
28 9   1     1                     1       1                     1 1                                 1       1         1   28
29 10     1                 1 2           1 1           1                                             1           1 1       29
30 6     1                                               1             1         1               1                   1     30
31 9                 1       2 1                                             1         1 1                       1       1 31
32 14       2 1     1 1   1         1       1     1   1               1                                   1 1   1           32
33 12 1       1                   1 1     1         1       1                           2               1     1 1           33
34 11         2               1         1     1 1                         1     2                     1 1                   34
35 11             1         1 1   1         2   1 1                                   1                         1     1     35
36 10     1 1             1                         1 1 1                                     2 1     1                     36
37 7                           1           2                   1 1     1             1                                     37
38 4         1                                                         1                     1                       1     38
39 13                   2         1           1     1   1 1         1                         2         1 1           1     39
40 6 1                                                           1 1           1   1                                 1     40
41 14 1 1   1         1     1 1   1                 1     1       1           1           1     1                 1         41
42 14 1         1     1     1 1           1           1         1           1 1   1     1   1                   1           42
43 10   1       1           1         1   1 1   1                               1         1                           1     43
44 10       1       1               1       1 1                           1 1         1   1         1                       44
45 12           1       1       1   1         1   1           1                     1             1       1         1   1   45
46 9             1             1                   1         1 1     1     1           1                               1   46
47 6           1         1   1                                                                         1       1         1 47
48 11                                   2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1 48
49 11 1           1                         1                 1   1 1 1             1       2                     1         49
50 15 1   1         2               1                   1 1 1           1       1 1         2             2                 50
51 15 1     1                 1 1     1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1   51
52 11       1             1 1   1 1   1             1           1                                       1 1   1             52
53 5                       1                                                         1     1       1                     1 53
54 9         1     1                                       1                 1           1     1     1   1 1               54
55 7     1           1                           1                       1   1                 1           1               55
56 14       1           2 1         1   2   1 1                   1                         1     1                     2   56
57 13     1                                     1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2   57
58 6                         1                       1                   1                 1               1         1     58
59 16         1               1             1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                 59
60 14     1           1                       1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1   60
61 9                           1         1   1       1   1                               1     1               1     1     61
62 5             1                                   1           1                                 1                 1     62
63 16           1     1                             2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 63
64 11 1 1   1           1               1 1             1 1       1     1                                           1       64
65 10     1                         1     1       1                       1 1         1                 1             1   1 65
66 16           1 1   1   1                               1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1         66
67 9   1         1   1 1               1                 1     1       1                     1                             67
68 9             1             1               1               1                       1     1       1           1   1     68
69 10         1     1                                       1               1 1         1               1 1 1     1         69
70 12   1     1                           1       2             1     1 1   1       1                   1   1               70
71 7                           1                   1             1       1         2                               1       71
72 13   3           1             1       1                   1         1   1   1                           1       1   1   72
73 27                 1 2 1       3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1   73
74 13 1     1           1           1 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 74
75 14     1 1     1   1 1       1     1                       1         1   1                     1                 2     1 75
76 14           1 1               1     3   1         1   1 1 2                       1                 1                   76
77 10                               1 1                             1               1 2               1     1       1     1 77
78 6                     1 1                 1                 1     1           1                                         78
79 18             1 2       1     1   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2 79
80 7 1                                   1                 1                             1       1     1           1       80
81 10           1       1 1 1                         1 1       1 1                 1           1                           81
82 15           1 1               1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1   82
83 10               1     1               1     1               1     1           1             1         1   1             83
84 12             1 1                         1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               84
85 8         1                     1   1             1 1                                   1               1 1             85
86 10                       1           1     1                   1           1 1     1     1                   1 1         86
87 18     1           1       2 1 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1             87
88 12   1                           1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1 88
89 10           1     1             1       1                                 1         1   1     1               2         89
90 6                     1       1 1 1           1                                 1                                       90
91 10 1                   1           1 1             1                                       1               2         1 1 91
92 15   1 1   1 1     1     1 2         1               1   1 1       1 1                                         1         92
93 10     1               2                       1     1                     1       1 1         1                 1       93
94 12 1         1             1       1           1                   1   1                     1   1       1 1         1   94
95 9                           1     1               1             1     1             1 1         1           1           95
96 9   2             1 1                             2                           1   1       1                             96
97 11     1     1 1     1                                 1 1                     2               1           1           1 97
98 14     1         1                   1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1     98
99 10               1       1   2                                   1                 1   2 1             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker